Naujienos spausdinti
2016-09-12 | Skelbiama atranka užimti logopedo pareigas

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – logopedo(ės) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 

Informacija pretendentams.

Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras).

Pareigybės pavadinimas: logopedas.

Darbo krūvis - 27 valandos per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, ir logopedo profesinę kvalifikaciją Asmuo siekiantis dirbti logopedu turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

 

Logopedo funkcijos:

1. Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimus.
2. Rengti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programas.
3. Organizuoti individualias, pogrupines ar grupines pratybas šalinant arba sušvelninant sutrikimus.
4. Rengti vaikams, turintiems didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius individualias programas, jas realizuoti.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo ir logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio  ,,Auksinis gaidelis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 14.00 val. adresu: Tarybų g. 9, Visaginas, 31134 arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu sekretorė@auksinisgaidelis.lt Informacija teikiama: tel. 8 386 71706.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis: pagal Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintą švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.