Naujienos spausdinti
2018-01-09 | Skelbiama atranka užimti meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) pareigas

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – meninio ugdymo mokytojo (-jos) (muzikos pedagogo (-ės)) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

                           

Informacija pretendentams.

Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras).

Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo mokytojas (muzikos pedagogas).

Darbo krūvis – 29,5 valandų per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją. Asmuo siekiantis dirbti meninio ugdymo mokytoju (muzikos pedagogu) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Privalo turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriję, mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

Meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) funkcijos:

1. Organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą lopšelyje-darželyje: planuoja muzikinę veiklą, organizuoja ir veda muzikos valandėles, pramogas ir kitas šventes.

2. Įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, rengia individualias programas, organizuoja kokybišką meninį muzikinį vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio  ,,Auksinis gaidelis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 14.00 val. adresu: Tarybų g. 9, Visaginas, 31134 arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt Informacija teikiama: tel. 8 386 71706.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) tvarkos aprašą (lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-31).