Naujienos spausdinti
2020-01-22 | Skelbiamas konkursas Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) ūkio padalinio vadovo pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) ūkio padalinio vadovo pareigoms eiti

 

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tarybų g. 9, Visaginas, kodas 190230639.

 

Pareigybė: Ūkio padalinio vadovas. Pareigybės paskirtis – užtikrinti efektyvią lopšelio-darželio ūkinę veiklą: ūkinės veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, priežiūra ir kontrolė.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

Išmanyti lopšelio-darželio struktūrą ir veiklos sritis.

Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą.

Gebėti savarankiškai valdyti, kaupti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus, sprendimus, daryti išvadas.

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais bei mokėti rengti teisės aktų projektus.

Gerai žinoti viešųjų pirkimų organizavimo principus, paslaugų ir prekių rinkoje kainas, ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą.

Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Gerai mokėti valstybinę kalbą, turėti III valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  1. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  2. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);
  3. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. pretendentas dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
  5. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų dokumentai pateikiami per sistemą www.vataras.lt/vtis/ 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

Skelbimo numeris 62776

skelbimo paskelbimo data 2020-01-22

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Skelbimas apie konkursą paskelbtas  Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) interneto svetainėje www.auksinisgaidelis.lt Visagino savivaldybės tinklapyje www.visaginas.lt

 

 
 
2020-01-21 | DARBAS

 

Visagino lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) reikalingas meninio ugdymo mokytojas (muzikos pedagogas)

 

Darbo pobūdis – planuoja, organizuoja ir vykdo meninį (muzikinį) procesą atsižvelgiant  į individualius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų tikslus, grupių teminius veiklos planus.

Darbo sutartis – terminuota.

Kontaktinis asmuo: Laima Šamatavienė, telefonas 8 (386) 71 706, Tarybų g. 9, Visaginas.

 
 
2020-01-21 | Parama darželiui
Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ turi paramos gavėjo statusą ir gali gauti bei naudoti paramos tiekėjų savanoriškai ir neatlygintinai perduotus paramos dalykus įstaigos bendruomenei naudingais tikslais.
Mieli tėvelai, seneliai ir kiti artimieji, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie Jūsų vaikų ugdymo sąlygų gerinimo, įstaigos materialinės bazės turtinimo, sveikos ir saugios aplinkos kūrimo. Įstaigos bendruomenė bus dėkinga už bet kokią suteiktą paramą.
Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo teikiama galimybe skirti mūsų įstaigai iki 2 % savo pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Išsamiau apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.lt, www.vmi.lt.
 
Prašymą (Forma FR0512 v.3) galite pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą
adresu https://deklaravimas.vmi.lt
Mūsų rekvizitai: Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis", kodas 190230639, adresas: Tarybų g. 9, 31134 Visaginas, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, banko sąskaita LT607300010002620498.
plačiau
 
2020-01-15 | Padėka ir atminimo dovana Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ bendruomenei

Sausio 14 d. lopšelio-darželio bendruomenė įvertinta Visagino miesto mero padėkos raštu ir atminimo dovana už išradingumą, išskirtinumą, iniciatyvos palaikymą ir Visagino miesto grąžinimą dalyvaujant Naujametinių eglučių „Ateisties eglutė“ konkurse.

Nuoširdžiai dėkojame lopšelio-darželio kūrybinei grupei ir kiekvienam bendruomenės nariui už susitelikimą ir džiaugiamės, kad esame kartu, kad mes galime.

plačiau
 
2019-12-23 | SVEIKINIMAS

Gerbiama lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis” bendruomene,

 

Užsiveria senieji metai,

2019 - ųjų įvykius, atradimus, išgyvenimus paversdami prisiminimais, skalaujamais laiko.

Veržiasi naujieji – su drastiškais iššūkiais, naujomis, netikėtomis gyvenimo užduotimis.

Įeikime į Naujuosius pro ramybės vartus, įženkime drąsiai, pasitikėdami savimi.

Neapsistodami ties praeinančiais, akimirkos dalykais, išsaugodami tai, kas kiekvienam brangiausia, ko nepaskandina laikas, pasaulinės krizės, kasdienos rūpesčiai. Užčiuopdami  tą nematomą, bet tvirtą giją, kurios prisilaikydami keliaujame per savo dienas.

Mes, kiekvienas, kasdien liudijame savo vaikams, ugdytiniams: yra vertybių, kurių nepaliečia praeinamybė.

Ramių, skaidrių šv. Kalėdų, gerų Naujųjų – 2020-ųjų – metų!

 

Lopšelio-darželio direktorė Laima Šamatavienė

 
 
<<  ankstesnis  7   8   9   10   11   12   13   20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>