Naujienos spausdinti
2018-06-07 INFORMACIJA

Gerbiami lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" darbuotojai, ugdytinių tėveliai,

 
Nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykdomi tvoros remonto darbai. Būkime visi budrūs ir atsakingi saugodami vaikų saugumą – nepalikite vaikų be priežiūros darželio teritorijoje.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
Lopšelio-darželio administracija
 
 
2018-06-01 Psichologas lopšelyje-darželyje

Lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis nuo 2018 m. gegužės 23 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. dirba psicologas pagal Projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

DARBO LAIKAS 
7.00 – 11.00 VAL. (LYGINĖMIS DIENOMIS)

Psichologo įstaigoje paskirtis – teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.
Psichologas pavaldus Projekto vadovui (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui (Viršuliškių g. 103, Vilnius). 
Psichologo funkcijos:
1. prireikus atlieka mokinio (vaiko) psichologinį vertinimą;
2. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais; prireikus konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
3. konsultuoja smurtavusius ar smurtą patyrusius mokykloje mokinius, mokytojus ar kitus švietimo įstaigos darbuotojus;
4. įgyvendina įvairias smurto ir patyčių, savižudybių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir pan. prevencijos priemones, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;
5. skaito paskaitas tėvams ir mokytojams apie konfliktų sprendimą, bendravimo su mokiniais gerinimą, smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis;
6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
7. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
8. atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija;
9. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
10. su pedagoginės psichologinės/ švietimo pagalbos tarnybos vadovu suderina savo veiklos planą einamiesiems mokslo metams, teikia jį ir atliktų drabų ataskaitą Projekto vadovui;
11. vykdo kitus Projekto vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

 
 
2018-05-24 | GEGUŽĖ – MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS

2018 m. gegužės 14 d. vyko draugiška akcija „Apkabinimų diena lopšelyje-darželyje“. Grupėse buvo kalbama apie tai, kas yra smurtas ir patyčios, kaip svarbu tarpusavio santykiuose puoselėti meilę, atlaidumą, atjautą, santarvę ir gėrį. Visi dainavome draugystės dainas, šokome draugystės šokį, piešėme savo šypsenas, dovanojome savo sukurtus šypsenų veidelius darželio draugams. Pabandėme sukurti vaikų, pedagogų ir kitų lopšelio-darželio bendruomenės narių sujungtą draugystės šypseną.

 

 

plačiau
 
2018-05-15 | Šeimos tautų šventė lopšelyje-darželyje

Pačiu gražiausiu metų laiku – pavasarį, gegužės vidury, jau pasveikinus Motinas ir laukiant Tėvo dienos, Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“, jau tapus tradicija, švenčiama Šeimos diena.

 

plačiau
 

Šeima - tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios vientisumo priklauso visos didelės visuomenės saugumas“ (F. Adleris)

 

 

Gegužės 15-oji – Šeimos diena. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų.

Žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi.

Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą.

 

Gerbiamieji,

 

Pasauliui minint Tarptautinę šeimos dieną, nuoširdžiai sveikinu visus.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurių rūpesčiu tarp artimiausių žmonių – tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, tarp vyresniosios ir jaunesniosios kartos – randasi daugiau supratimo ir šilumos.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurių pastangomis mūsų šeimose ir tarp visų žmonių randasi daugiau supratimo ir sutarimo.

Nuoširdžiai sveikinu visus su Tarptautine šeimos diena, ir linkiu pačios geriausios ateities visoms šeimoms, visiems žmonėms.   

Linkiu visada branginti bei saugoti šeimos jaukumą ir ramybę.

 

Direktorė Laima Šamatavienė

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  20  30  40  50  60  70  80  90  sekantis  >>