Naujienos spausdinti
2020-11-18 | VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) SKELBIA ATRANKĄ SANDĖLININKO PAREIGOMS UŽIMTI

VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) SKELBIA ATRANKĄ SANDĖLININKO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – sandėlininko(ės) pareigoms užimti.

Informacija pretendentams:

Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras). Biudžetinė įstaiga. Tarybų g. 9, 31134 Visaginas. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190230639. Tel. (8 386) 72 057, Faks. (8 386) 71 706, el. p.  sekretore@auksinisgaidelis.lt

Pareigybės pavadinimas: sandėlininkas, C lygis.

Darbo krūvis – 0,5 etato, 20 valandų per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: išsilavinimas – būtinas atlikti tam tikro lygio ūkines ir technines funkcijas paslaugų darbuotojo pareigas, II valstybinės kalbos mokėjimo  kategorija, kompiuterio naudojimas darbe, sandėliuojamų maisto prekių priėmimo, laikymo bei išdavimo tvarkos žinojimas, sandėliuojamų maisto prekių svorių žymėjimus, rūšis ir sunaudojimo normas; maisto prekių saugojimo sąlygas, taisykles ir tvarką, sutarčių sudarymą materialinių vertybių saugojimui, maisto prekių apskaitos vedimo tvarką ir dokumentus maisto prekių resursų apskaitai.

Sandėlininko funkcijos:

 1. užtikrinti maisto produktų saugumą, kokybę ir jų realizaciją;
 2. užtikrinti sandėlio patalpų valymą, saugumą ir tvarką;
 3. priimti, išduoti, saugoti ir racionaliai išdėstyti maisto prekes sandėliavimo patalpose;
 4. pagal reikalavimus pajamuoti gautus maisto produktus, sandėliuoti maisto produktus, sutikrinti kiekius, išduoti maisto produktus virtuvės atsakingam darbuotojui;
 5. maisto prekes priimti sandėliavimui tik su lydimaisiais dokumentais;
 6. kontroliuoti, kad gaunamos maisto prekės atitiktų kokybės, ekologijos, standartų reikalavimus, sutartyse su tiekėjais nurodytas kainas, lydimųjų dokumentų, žiniaraščių, priėmimo-perdavimo aktų teisingumą, esant neatitikimams, nepriimti ir informuoti ūkio padalinio vadovą arba maitinimo specialistą, tai įforminant aktu;
 7. laiku užsakyti reikiamą kiekį maisto produktų;
 8. tvarkyti maisto prekių apskaitą, pildyti priėmimo-perdavimo dokumentus;
 9. po kiekvieno atsiskaitomojo laikotarpio ruošti ataskaitas buhalteriui;
 10. tikrinti maisto prekių, esančių sandėlyje, likučius, likučiai turi atitikti duomenims, pateiktiems buhalterijai;
 11. dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
 12. pagal nustatytus reikalavimus kasdien užpildyti ir iki 10.00 val. suderinti valgiaraštį-reikalavimą su direktoriumi, skaičiuoti planinę ir faktinę maisto davinio finansinę vertę;
 13. vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkio padalinio vadovo, maitinimo specialisto, buhalterio pavedimus ir užduotis, pagal priskirtą kompetenciją, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio  ,,Auksinis gaidelis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 14.00 val. adresu: Tarybų g. 9, Visaginas, 31134 arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt Informacija teikiama: tel. 8 386 71706.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) tvarkos aprašą (lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-31).

 
 
2020-11-11 | SKELBIAMAS ATRANKA) LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

 

 

Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  (Vaikystės pedagogikos centro) administracija skelbia atranką Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis“  darbuotojo – logopedo(ės) pareigoms užimti.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 

Informacija pretendentams:

Mokyklos pavadinimas: Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras). Biudžetinė įstaiga. Tarybų g. 9, 31134 Visaginas. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190230639. Tel. (8 386) 71 706, Faks. (8 386) 71 706, el. p.  sekretore@auksinisgaidelis.lt

Pareigybės pavadinimas: logopedas, A2 lygis.

Darbo krūvis – 0,2 etato, 5,4 valandos per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: įgytas aukštasis išsilavinimas logopedo ir/ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikacija, valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją; kompiuterinio darbo gebėjimai turi atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus; išmanyti logopedo darbą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, kitus teisės aktus reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir gebėti juos taikyti praktiškai.

 

Logopedo funkcijos:

1. teiki specialiąją pedagoginę pagalbą lopšelio-darželio ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;

2. įvertinti ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius lopšelyje-darželyje;

3. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus), grupės mokytojus;

4. siūlyti skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą ugdytinių, kuriems numatyta teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderinti su lopšelį-darželį aptarnaujančia švietimo pagalbos tarnyba ir teiki tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijai;

5. bendradarbiauti su pedagogais, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, švietimo pagalbos specialistais, numatyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

6. sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinio/ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taikyti, rengti savo veiklos ataskaitą;

7. šalinti specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

8. padėti mokytojams pritaikyti ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;

9. padėti mokytojams rengti ugdytinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

10. konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimo klausimais;

11. rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;

12. pildyti ir tvarkyti savo darbo dokumentus;

13. dalyvauti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;

14.  taikyti savo darbe logopedijos naujoves;

15. šviesti lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoti lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių ugdytinius.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą  leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;

6. pedagogo ir logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

7. pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;

8. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio  ,,Auksinis gaidelis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 14.00 val. adresu: Tarybų g. 9, Visaginas, 31134 arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt Informacija teikiama: tel. (8 386) 71706.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) tvarkos aprašą (lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-31).

https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=9316ba94-1e42-4859-85ee-b6565ef1bcd2&itemID=8f14fcaa-813f-473b-b80f-4d507c59efac

 
 
2020-11-06 | Vyriausybė nusprendė: nuo šeštadienio įvedamas visuotinis karantinas

 

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio (2020-11-07 iki 2020-11-30 d.) skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites. Šiuo laikotarpiu bus sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių:

 • Visi darbuotojai griežtai nešioja kaukes dengiančias burną ir nosį tiek patalpoje, tiek lauke;

 • Asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą, turi tarp dalyvių išlaikyti 2 metrų atstumą;

 • Griežtai draudžiama būti pašaliniams žmonėms darželio patalpose;

 • Vaikai vyresni nei šešerių metų nešioja kaukes dengiančias burną ir nosį (lauke ir patalpoje); Leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims;

 • Draudžiami bet kokie susibūrimai, ar lankymasis kitose grupėse;

 • Draudžiamas būriavimasis prie virtuvės gaunant maisto produktus, maisto produktus gauti pagal nustatytą grafiką;

 • Vėdinti ir dezinfekuoti patalpas, dažnai plautis rankas.

 • Griežtai laikytis srautų atskyrimo (grupių izoliacijos).

 • Vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas (sąlygos matuoti(s) temperatūrą.

 • Rankų ir aplinkos higiena.

 • Atlydinčių vaikų tėvelius prašome pabelsti į grupės duris, palaukti kol ateis mokytojas arba mokytojo padėjėjas ir perduoti jam vaiką. Draudžiama atsinešti bet kokius žaislus ar kitus daiktus (išskyrus drabužius).

 • Vaikas, kuris valgo pusryčius į grupę turi būti atvestas ne vėliau kaip 8.00 val. Vaikas, kuris nevalgo pusryčių, į grupę turi būti atvestas nuo 8.30 val. iki 9.00 val.

 • Pasiimti vaiką iš grupės taip pat galima tik pabeldus į grupės duris ir pranešus apie atėjimą. Grupėje dirbantis darbuotojas padės vaikui apsirengti ir išlydės jį per duris. Norint pasikalbėti su grupės mokytoju, tai daryti, kai mokytojas sutinka arba išlydi vaiką.

 • Jei koridoriuje susidaro daugiau tėvų, atvedusių ar laukiančių atsiimti vaiką, prašome laikytis saugaus atstumo koridoriuje ir dėvėti kaukę.

Laikykitės visų reikalavimų, saugokite save ir kitus. Tik būdami sąmoningi mes nugalėsime virusą ir vėl grįšime į normalų gyvenimą.

Į grupę atveskite tik sveiką vaiką. Jei Jūs ar vaikas turėjo kontaktą su sergančiu asmeniu, nedelsiant informuokite grupės mokytoją.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai, taip pat specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių mokiniai galės toliau lankyti ugdymo įstaigas, tačiau vyresniems moksleiviams pamokos turės būti organizuojamos nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, tačiau tam tikrais atvejais bus taikomos išimtys, jeigu bus užtikrintos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

https://lrv.lt/lt/naujienos/nuo-sestadienio-karantinas-visoje-salyje

 

Administracija

 
 
2020-11-06

SPORTO KLUBAS "NAKS" PAGERINO Visagino Lopšelis-darželis Auksinis Gaidelis

KREPŠINIO INFRASTRUKTŪRĄ. DĖKOJAME!!!

https://www.facebook.com/visaginobasket/

 
 
2020-10-07 | Edukacinė išvyka į „Akvariumų saloną“

Siekiant vaikų pažintinės kompetencijos ugdymo, akiračio plėtimo spalio 7 dieną „Voveriukų“ grupės vaikams buvo organizuota edukacinė išvyka į Visagino miesto „Akvariumų saloną“. 

plačiau
 
<<  ankstesnis  5   6   7   8   9   10   11   20  30  40  50  60  70  80  90  100  sekantis  >>