Naujienos spausdinti
2014-08-11 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvelių dėmesiui!

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvelių dėmesiui!

 

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos valiuta taps euras. Vadovaujantis   Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir   Visagino savivaldybės veiklos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje  metų priemonių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-95, 20  punktu     nuo š. m. rugpjūčio 22 d. prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose (įstaigų interneto svetainėse, informaciniuose stenduose ir pan.) turi būti nurodomos litais ir eurais.
Atkreipiame dėmesį, kad Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-84 patvirtintos vaiko maitinimo paslaugų kainos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nepakito: už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų ̵ 6,00 Lt arba  1,74 Eur, nuo 3 metų ̵ 6,60 Lt  arba 1,91 Eur.
Išsamesnę informaciją apie ikimokyklinio ugdymo mokyklų teikiamų paslaugų kainas rasite  lopšelio-darželio interneto svetainėje.

Visais klausimais, susijusiais su vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, atlyginimo dydžio perskaičiavimu iš litų į eurus, prašome kreiptis į lopšelio-darželio administraciją.

 
 
2014-05-29 | Naujas straipsnis

 

Šeimos ir tautų dienos Visagino lošelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“

 
 
2014-06-17 | Neskiepytiems vaikams užsivers darželių durys

Neskiepytiems vaikams užsivers darželių durys

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683

Vilnius

 

Įgyvendindamas Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 1.13 papunktyje numatytas priemones:

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 94 punktą išdėstau taip:

„94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                        VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 
 
2014-06-19 | Apie kokybišką pedagogo sąveiką su vaiko tėvais

Apie kokybišką pedagogo sąveiką su vaiko tėvais

 
 
2014-07-02 | Kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną

Kviečiame kartu paminėti Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Plačiau

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  80  87   88   89   90   91   92   93   100  sekantis  >>