Naujienos » Informacija tėvams spausdinti

Atlyginimo  už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje pervedimas:

 

Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)

Kodas 190230639

Sąskaita LT167300010002620320

AB bankas „Swedbank“

Grupės pavadinimas

Vaiko vardas, pavardė.

 

2018-01-24  |  Dėmesio, aktuali informacija tėvams!

 

2017-09-04  |  VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS 

 

2016-04-07  |  DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO atsisiųsti

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE  NAUDOJIMO TVARKA atsisiųsti

 

2017 M.

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M. IV KETVIRTYJE 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M. III KETVIRTYJE

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M. I KETVIRTYJE

 

2016 M.

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2016 M. 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2016 M. I II KETVIRTYJE 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2015-05-01 IKI 2015-09-30 atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2014 METAIS  PLANAS atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2014-01-01 IKI 2014-12-31 atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2013-09-01 IKI 2013-12-31 atsisiųsti

Sutartys:

 • Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti
 • Priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti
 • Sveikatos priežiūros sutartis - atsisiųsti

Prašymai:

 • Dėl priėmimo į budinčią grupę - atsisųsti
 • Dėl išbraukimo iš budinčios grupės sąrašų - atsisųsti
 • Dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų - atsisiųsti
 • Dėl išbraukimo iš priešmokyklinės grupės sąrašų - atsisųsti
 • Dėl vaiko perkėlimo į kitą grupę - atsisųsti
 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti
 • Dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę - atsisųsti
 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti
 • Dėl mokesčio lengvatos už vaiko maitinimą darželyje - atsisųsti

VIEŠOSIOS PASLAUGOS

1. Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"  patalpų nuoma.
Visagino savivaldybės tarybos 2010 m.gruodžio 16 d. sprendimas Nr.  TS-214:  Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"(Vaikystės pedagogikos centre) teikiamų patalpų nuomos paslaugos įkainiai. Visagino savivaldybės sprendimas.

Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo sprendimas

 

Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2015 m. sausio 1 d. Sprendimas 

 

Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo  Sprendimas
 

VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI:

 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas; 2 priedas.
 • VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas.
 • LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE LOPŠELYJE-DARŽELYJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKA atsisiųsti
 • PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA atsisiųsti
 • LOPŠELIO-DARŽELIO  VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA atsisiųsti

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS (TAIP PAT IR VAIKAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ) atsisiųsti

 

2015-07-19   Besiruošiant darželiui: mažiau ašarų ir daugiau džiaugsmo skaityti plačiau