Naujienos » Informacija tėvams spausdinti

Atlyginimo  už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje pervedimas:

 

Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)

Kodas 190230639

Sąskaita LT167300010002620320

AB bankas „Swedbank“

Grupės pavadinimas

Vaiko vardas, pavardė.

 

2019-08-02  Dėl mokinių lankomumo apskaitos panaikinus medicininės pažymos formą Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“    Informacija

 

2019-04-03  Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose, formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2019–2020 mokslo metams nustatymo   Visagino savivaldybės tarybos sprndimas

 

2019-02-07     Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018-12-06    Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti

 

2018-11-16   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Suvestinė redakcija nuo 2018-11-03

 

2018-08-17  |  SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

 

2018-07-17  |  Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštas


2018-04-05  |  VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

 

2018-04-05  |  VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

2018-03-28  |  VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

2018-03-27  |  PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMO ETAPAI

 

2018-03-27  |  UGDYMO ANKSTINIMO SCHEMA

 

2017-09-04 | VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS 

 

2016-04-07  |  DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO atsisiųsti

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE  NAUDOJIMO TVARKA atsisiųsti

 

Sutartys:

 • Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

 • Priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

 • Sveikatos priežiūros sutartis - atsisiųsti

Prašymai:

 • Dėl priėmimo į budinčią grupę - atsisųsti

 • Dėl išbraukimo iš budinčios grupės sąrašų - atsisųsti

 • Dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų - atsisiųsti

 • Dėl išbraukimo iš priešmokyklinės grupės sąrašų - atsisųsti

 • Dėl vaiko perkėlimo į kitą grupę - atsisųsti

 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti

 • Dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę - atsisųsti

 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti

 • Dėl mokesčio lengvatos už vaiko maitinimą darželyje - atsisųsti

VIEŠOSIOS PASLAUGOS

1. Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"  patalpų nuoma.
Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr.  TS-214:  Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"(Vaikystės pedagogikos centro) teikiamų patalpų nuomos paslaugų įkainiai. Visagino savivaldybės sprendimas.

Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo sprendimas

Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2015 m. sausio 1 d. Sprendimas 

Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo  Sprendimas

VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI:

 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas; 2 priedas

 • VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas.

 • LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE LOPŠELYJE-DARŽELYJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA atsisiųsti

 • PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA atsisiųsti

 • LOPŠELIO-DARŽELIO  VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA atsisiųsti

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS (TAIP PAT IR VAIKAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ) atsisiųsti