Naujienos » Informacija tėvams spausdinti

Atlyginimo  už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje pervedimas:

 

Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)

Kodas 190230639

Sąskaita LT167300010002620320

AB bankas „Swedbank“

Grupės pavadinimas

Vaiko vardas, pavardė.

 

2017-09-04  |  VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS 

 

2016-12-01  |  DĖL VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO

 

 

2016-04-07  |  DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO atsisiųsti

 

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE  NAUDOJIMO TVARKA atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

 

2017 M.

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M. III KETVIRTYJE

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M. I KETVIRTYJE

 

2017 M.

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2016 M. 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO, MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  2016 M. I II KETVIRTYJE 

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2015-05-01 IKI 2015-09-30 atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2014 METAIS  PLANAS atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2014-01-01 IKI 2014-12-31 atsisiųsti

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NUO 2013-09-01 IKI 2013-12-31 atsisiųsti

Sutartys:

 • Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti
 • Priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti
 • Sveikatos priežiūros sutartis - atsisiųsti

Prašymai:

 • Dėl priėmimo į budinčią grupę - atsisųsti
 • Dėl išbraukimo iš budinčios grupės sąrašų - atsisųsti
 • Dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų - atsisiųsti
 • Dėl išbraukimo iš priešmokyklinės grupės sąrašų - atsisųsti
 • Dėl vaiko perkėlimo į kitą grupę - atsisųsti
 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti
 • Dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę - atsisųsti
 • Dėl vaikų atvedimo ir paėmimo iš darželio - atsisųsti
 • Dėl mokesčio lengvatos už vaiko maitinimą darželyje - atsisųsti
 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS


1. Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"  patalpų nuoma.
Visagino savivaldybės tarybos 2010 m.gruodžio 16 d. sprendimas Nr.  TS-214:  Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"(Vaikystės pedagogikos centre) teikiamų patalpų nuomos paslaugos įkainiai. Visagino savivaldybės sprendimas.

Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo sprendimas

 

Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2015 m. sausio 1 d. Sprendimas 

 

Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo  Sprendimas
 

VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI:

 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas; 2 priedas.
 • VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas.
 • LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE LOPŠELYJE-DARŽELYJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKA atsisiųsti
 • PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA atsisiųsti
 • LOPŠELIO-DARŽELIO  VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA atsisiųsti

 

Naujas dokumentas IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas nuo 2015-11-01

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS (TAIP PAT IR VAIKAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ) atsisiųsti

 

2015-11-20 

Ministrė A. Pabedinskienė: „Visi vaikai, kaip ir suaugusieji, turi žinoti savo teises ir pareigas“

skaityti plačiau

2015-07-19   Besiruošiant darželiui: mažiau ašarų ir daugiau džiaugsmo skaityti plačiau

 

 

 

Neskiepytiems vaikams užsivers darželių durys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683 Vilnius

 

Įgyvendindamas Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 1.13 papunktyje numatytas priemones:

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 94 punktą išdėstau taip:

„94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS