Paslaugos spausdinti

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS  http://www.smm.lt/web/lt/tevams/ikimokyklinis-ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  http://www.smm.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas

 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) teikiamų paslaugų sąrašas

LOGOPEDO PAGALBA :

Logopedo funkcijos:

1. Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimus.
2. Rengti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programas.
3. Organizuoti individualias, pogrupines ar grupines pratybas šalinant arba sušvelninant sutrikimus.
4. Rengti vaikams, turintiems didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius individualias programas, jas realizuoti.

DIETISTO PAGALBA:

Tikslas – organizuoti vaikų maitinimą ir esant reikalui dietinį maitinimą atskiriems ugdytiniams.

Uždaviniai:rengti perspektyvinį ir dienos valgiaraštį.

Prižiūrėti ir užtikrinti reikiamą maisto kokybę.

Dietistas yra atsakingas už vaikų maitinimą. valgiaraštį  atsižvelgdamas į sezoniškumą, produktų kainų pasikeitimus. Sudaromas valgiaraštis patvirtintas įstaigos vadovo ir suderintas su Visagino visuomenės sveikatos centru. Sudarant valgiaraštį remiamasi Lietuvos higienos norma HN 75:2016.

SUTARTYS:

 • Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

 • Priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis - atsisiųsti

 • Sveikatos priežiūros sutartis - atsisiųsti

PRAŠYMAI:

 • priimti į budinčią grupę - atsisųsti

 • išbraukti iš budinčios grupės sąrašų - atsisųsti

 • išbraukti iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų - atsisiųsti

 • išbraukti iš priešmokyklinės grupės sąrašų - atsisųsti

 • perkelti vaiką į kitą grupę - atsisųsti

 • priimti vaiką į lopšelį-darželį - atsisųsti

 • priimti į priešmokyklinę grupę - atsisiųsti

 • vaikų atvedimui ir paėmimui iš darželio - atsisųsti

 • mokesčio lengvatai vaiko maitinimui darželyje - atsisųsti

Atlyginimo dydis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje

Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-84 „Dėl atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-158

Dėl atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 2013 m. birželio 27 d. Nr. TS-84

VIEŠOSIOS PASLAUGOS

1. Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"  patalpų nuoma. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas.
Visagino savivaldybės tarybos 2010 m.gruodžio 16 d. sprendimas Nr.  TS-214:  Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis"(Vaikystės pedagogikos centre) teikiamų patalpų nuomos paslaugos įkainiai:
1.1.  muzikos salės nuoma grupei iki 20 vaikų − 40 Lt (11,58 EUR) už 1 valandą;

1.2.  sporto salės nuoma grupei iki 20 vaikų  − 40 Lt (11.58 EUR) už 1 valandą;
1.3.  baseino nuoma grupei iki 10 vaikų − 100 Lt (28,96 EUR) už 1 valandą.

2.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m.gruodžio 25 d.