Struktūra ir kontaktai » Administracija spausdinti

 

              Administracija

                                                                                     

                                                                                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Direktorė
     
 Vardas: LAIMA ŠAMATAVIENĖ

DIREKTORĖS LAIMOS ŠAMATAVIENĖS EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS atsisiųsti

 

        Gyvenimo aprašymas

      Išsilavinimas:

        Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistrantūros studijų programa, 2009 m. Studentų g. 39, Vilnius.

        Vilniaus pedagoginis universitetas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos  specialybės kursas, 1994 m. Studentų g. 39, Vilnius.

        Kvalifikacinė kategorija:  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija (pažymėjimas 2015-12-22 protokolo Nr.Š17-7).

        Telefonas (8 386) 71 706,

        El. paštas  direktore@auksinisgaidelis.ltlaima.samataviene@auksinisgaidelis.lt

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS atsisiųsti

 

Vardas, Pavardė Irina Petrova        Gyvenimo aprašymas
Pareigos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kvalifikacija antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Keliami reikalavimai Išsilavinimas − aukštasis universitetinis,  pedagoginis bei 3 metų pedagoginis, ikimokyklinio ugdymo mokyklos vykdomų programų profilį atitinkantis darbo stažas; III valstybinės kalbos mokėjimo  kategorija. Bendros žinios: žinoti Lietuvos švietimo reformos principus, tikslus bei kryptis; žinoti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus; žinoti (išmanyti) ikimokyklinio ugdymo  įstaigos pagrindinės veiklos organizavimo formas, metodus, ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai. 
Atliekamos funkcijos

Organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, vertinimą, kaitą ir atnaujinimą. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai, koordinuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimosi programų įgyvendinimą.

Inicijuoja ir analizuoja ugdymo programų, pedagogų tobulinimosi kvalifikacinių programų rengimą ir vykdymą.                                                   

El. pašto adresas irina.petrova@auksinisgaidelis.lt
Tel. Nr. (8 386) 72 057
ŪKIO PADALINIO VADOVAS
Vardas, Pavardė Pelagėja Čižauskienė
Pareigos Ūkio padalinio vadovė
Keliami reikalavimai Bendros žinios: žinoti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus; žinoti (išmanyti) biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai ir kiti teisės aktai.
Atliekamos funkcijos Organizuoja įstaigos ūkinę veiklą, pastatų, įrengimų, statinių, ugdymo priemonių ir  inventoriaus įsigijimą, apskaitą ir apsaugą.
El. pašto adresas

pelageja.cizauskiene@auksinisgaidelis.lt

Tel. Nr. (8 386) 72 057
   
 

DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ 2017–2018 MOKSLO METAMS Įsakymas Įsakymas