Struktūra ir kontaktai » Direktoriaus pavaduotojai spausdinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

IRINA PETROVA

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritys atsisiųsti

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui einamųjų metų užduotys atsisiųsti

 

Elektroninis paštas irina.petrova@auksinisgaidelis.lt

 

Specialieji reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

Turėti ne mažesnį kaip trejų metų pedagoginį darbo stažą ir ne mažesnį kaip 3 metų vadybinį darbo stažą švietimo įstaigoje, žinantis švietimo įstaigos vadovavimui keliamus reikalavimus;

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti III valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir gebėti bendrauti bent viena užsienio (Europos) kalba;

Mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;

Mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens – B2.

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir koordinuoja ugdymo plano, ugdymo programų, prevencinių programų rengimą ir įgyvendinimą.

Stebi ugdytinių ugdymą ir ugdymąsi ir analizuoja ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą pedagogams;

Numato ugdytinių ugdymo sąlygų sudarymą ir gerinimą, teikia rekomendacijas, siūlymus ugdančios aplinkos kūrimui;

Bendradarbiauja su pedagogais, pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis institucijomis ugdytinių ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

Vykdo grupės dienyno, veiklos planavimo pildymo priežiūrą;

Inicijuoja, rengia ir koordinuoja vietinės, respublikinės ir tarptautinės reikšmės projektus, programas;

Sudaro grupių veiklos tvarkaraščius;

Dalyvauja lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano ir ugdymo plano rengime;

Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją;

Teikia informaciją metodine-pedagogine tema direktoriui į lopšelio-darželio svetainę, atsako už jos turinį;

Dalyvauja ir/ar inicijuoja bendrose lopšelio-darželio veiklose: posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programos rengime, projektų rengime, veiklos įsivertinime, bendrose šventėse, pramogose, vakaronėse ir kt.;

Pvaduoja direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu.

 

 

ŪKIO PADALINIO VADOVĖ

PELAGEJA ČIŽAUSKIENĖ

 

 

Ūkio padalinio vadovo einamųjų metų užduotys atsisiųsti

 

Elektroninis paštas pelageja.cizauskiene@auksinisgaidelis.lt  

 

Specialieji reikalavimai:

Išsilavinimas – aukštasis arba ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų, ūkinis-finansinis darbas ne mažiau kaip 3 metai, raštvedybos taisyklių žinojimas ir taikymas, kompiuterio naudojimas savo darbe, mokėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinę veiklą.

III valstybinės kalbos mokėjimo kategorija.

Atliekamos funkcijos:

Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe rengiant lopšelio-darželio  strateginį ir metinį veiklos planus, sudaro savo veiklos planą bei aprūpina įstaigą  materialiniais  ištekliais  įgyvendinant  šiuos planus.

Vykdo viešuosius pirkimus, sudaro sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis dėl maisto produktų, inventoriaus, įrengimų, sanitarinių-higieninių, kanceliarinių ir kitų ūkio priemonių įgijimo, dėl remonto darbų ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus.

Atsako už įstaigos ir visų darbuotojų darbų saugą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, elektros ir šilumos ūkį ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus.

Tvarko  einamojo ir kapitalinio remonto, materialinių vertybių (trumpalaikio ir ilgalaikio turto)  apskaitos ir nurašymo dokumentus.

Prižiūri įstaigos kompiuterinės įrangos, kopijavimo technikos įgijimą, teisingą eksploatavimą, tinkamą interneto naudojimą,  darbo priemonių ir inventoriaus saugumą.

Kaupia ir sistemina visus dokumentus, susijusius su  lopšelio-darželio ūkine veikla, tvarko juos ir pagal raštvedybos reikalavimus priduoda į archyvą.

Vykdo esančių antspaudų, spaudų saugumą ir naudojimą pagal paskirtį.

Vykdo įstaigoje esančių matavimo priemonių naudojimą, jų patikrų organizavimą.

Prižiūri  darbuotojų  veiklą,  atliekamų funkcijų  ir darbų kokybę, higieninių  normų vykdymą ir įformina priežiūrą aktais.

Planuoja reikalingų lėšų poreikį uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, sudaro sąmatų projektus  ūkio  reikmėms,  tinkamai  juos  įformina, rengia reikalingas ataskaitas, kontroliuoja, kad racionaliai būtų  naudojami  žmoniškieji,  materialiniai  ir  finansiniai ištekliai, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas.

Nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui, savo darbo laiku vykdo direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos ir kitais nebuvimo darbe atvejais.