Teisinė informacija spausdinti


Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų sąrašas

-    nuostatai;
-    vidaus tvarkos taisyklės;
-    strateginis veiklos planas;
-    veiklos programa;
-    direktoriaus įsakymai personalo klausimais;
-    direktoriaus įsakymai veiklos klausimais;
-    direktoriaus įsakymai ugdytinių klausimais.

 

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" (VPC) direktoriaus įsakymas Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo įsakymas

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

 

TEISĖS AKTAI:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS Dėl švietimo įstaigos veiklos kokybės gerinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo, 2018 m. sausio 3 d. Nr. V-9.

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS (taip pat ir vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių)

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo Įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389482

 

 

 Atnaujinta ketvirtadienį, 2018 m. sausio  d. 10:48