Teisinė informacija spausdinti

Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų sąrašas

-    nuostatai;
-    vidaus tvarkos taisyklės;
-    strateginis veiklos planas;
-    veiklos programa;
-    direktoriaus įsakymai personalo klausimais;
-    direktoriaus įsakymai veiklos klausimais;
-    direktoriaus įsakymai ugdytinių klausimais.

 

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis" (VPC) direktoriaus įsakymas Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo įsakymas

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

 

 

TEISĖS AKTAI:

 

  • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIgos veiklos kokybės gerinimo priežiūros tvarkos aprašo PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 3 d. Nr. V-9

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

 

 Atnaujinta ketvirtadienį, 2018 m. sausio  d. 10:48