Teisinė informacija spausdinti

 

Lopšelio-darželio vidaus dokumentai:

 

 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimai:

 

2019-03-28        Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose, formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2019–2020 mokslo metams nustatymo

2019-03-28        Dėl didžiausio leistino Visagino savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų bei Visagino švietimo pagalbos tarnybos pareigybių etatų skaičiaus nustatymo

2019-03-28      Dėl Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbuotojų pareigybių etatų skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo

 

Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 ,,Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti


  • Visagino savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) teikiamos patalpų nuomos paslaugos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas