Teisinė informacija » Tvarkos-aprašai spausdinti

 

 

 

 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA KARANTINO METU atsisiųsti

 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti

 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) ATSARGŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti

 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS atsisiųsti

 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUKSINIS GAIDELIS“ VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS APRAŠAS atsisiųsti

 • PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 •  PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO  (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMĄ APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ, SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKA atsisiųsti
 • ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLĖS atsisiųsti
 • BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS atsisiųsti
 • DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APRAŠAS atsisiųsti
 • ANONIMIŠKAI GAUTOS PARAMOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO   MODELIS SPECIALIŲJŲ UGDYMO POREIKIŲ VAIKAMS, JŲ TĖVAMS, PEDAGOGAMS atsisiųsti

 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)  DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2019 METAMS atsisiųsti
 • ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ SKYRIMO, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA atsisiųsti
 • IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti  aprašo priedas
 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) NAUDOJIMOSI TARNYBINIO FIKSUOTO RYŠIO TELEFONAIS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)  DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS atsisiųsti
 • VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS atsisiųsti
 • LOPŠELIO-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMO,  PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2018–2020 METAMS atsisiųsti
 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) naudojimosi metodinio kabineto kompiuteriais taisyklės
 • Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 • LOPŠELIO-DARŽELIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS nuo 2017-09-01
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarka
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“  Vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“  PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 • Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ patalpų naudojimo tvarkos aprašas
 • Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ pedagogų netiesioginio darbo su vaikais (metodinės veiklos) valandų panaudojimo tvarkos aprašas atsisiųsti
 • VAIKŲ SAUGUMO IR LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMO SISTEMA VISAGINO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRE) atsisiųsti
 • VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
 • MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2015–2017 METAMS atsisiųsti
 • SVEIKATOS PRIIEŽIŪROS LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas; 2 priedas.
 • BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PROGRAMA
 • 2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS