Veikla » Tvarkos - Aprašai spausdinti

 

 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) NAUDOJIMOSI TARNYBINIO FIKSUOTO RYŠIO TELEFONAIS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)  DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS atsisiųsti
 • VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APRAŠAS atsisiųsti
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS atsisiųsti
 • LOPŠELIO-DARŽELIO RIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMO,  PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti
 • MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2018–2020 METAMS atsisiųsti
 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) SARGŲ VEIKSMŲ PLANAS KILUS GAISRUI AR IŠTIKUS AVARIJAI 
 • VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) naudojimosi metodinio kabineto kompiuteriais taisyklės
 • Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 • LOPŠELIO-DARŽELIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS" (VPC) LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS nuo 2017-09-01
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarka
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“  Vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“  PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 • LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VPC) DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE  NAUDOJIMO TVARKA atsisiųsti
 • Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ patalpų naudojimo tvarkos aprašas
 • Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ pedagogų netiesioginio darbo su vaikais (metodinės veiklos) valandų panaudojimo tvarkos aprašas atsisiųsti
 • VAIKŲ SAUGUMO IR LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMO SISTEMA VISAGINO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRE) atsisiųsti
 • VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
 • MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2015–2017 METAMS atsisiųsti
 • SVEIKATOS PRIIEŽIŪROS LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas; 2 priedas.
 • VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA atsisiųsti PRIEDAI: 1 priedas.
 • LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE LOPŠELYJE-DARŽELYJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ TVARKA atsisiųsti
 • PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA atsisiųsti
 • LOPŠELIO-DARŽELIO  VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA atsisiųsti
 • BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PROGRAMA
 • 2 PROCENTŲ GPM (GAUTŲ PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS