Veiklos sritys spausdinti

 

Vykdomos programos ir projektai

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA „GRŪDELIS"   atsisiųsti 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS GAIDELIS“ (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO) EDUKACINIŲ ERDVIŲ PLĖTOJIMO PROGRAMA „DARŽELIS, KURIAME GERA VISIEMS“ 2017–2021 M. atsisiųsti

VISAGINO LOPŠLIO-DAŽELIO  „AUKSINIS GAIDELIS“  2015-2019 METŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „NORIU BŪTI SVEIKAS IR SAUGUS“ atsisiųsti

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA:

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo lopšelyje-darželyje tvarka

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ Vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa 

 

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai".